บทความวิจัยทางการศึกษา ภาษา วรรณคดี ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและหลักธรรมาภิบาล

1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาครู

2. การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี

3. หลักธรรมาภิบาลในมิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี

4. รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

5. การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี