บทความทางวิชาการ / วิจัย

1. วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี ปิยะ รนต์ละออง และณัฐพล บุญรักษ์. (2561) “การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว  กรณีศึกษากระบวนการทดสอบความดันระยะสั้นของท่อพีวีซีแข็ง (ท่อปลายเรียบ)”วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2561 หน้าที่ 26-38
2. วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี  ปิยะ รนต์ละออง ณัฐพล บุญรักษ์  และสวัสดิ์ ทองสิน. (2561) “การปรับปรุงประสิทธิภาพสมดุลกระบวนการตัดเสื้อยืดคอกลมผ้าพื้น โรงงานกรณีศึกษา” วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2561 หน้า 13-25
3. วรพนธ์ ชีววรนนท์ตรี  และณัฐพล บุญรักษ์. (2561) “วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา: บริษัทผ้าม่าน” วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2561 หน้า 76-89