บทความเพราะรัก (Because of Love)

สลิลดา มาลัยศรี. (2562). เพราะรัก (Because of Love). ใน บทความ The 1st International Art & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE)”, 17-24 พฤษภาคม 2562, ประเทศไทย, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 391 – 399.