บดินทร์ มหาวงศ์, สมาพร ปัญญาวรายุทธ, ภัทิรา มาศมาลัย,มรกต ภู่ทอง และวรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน. (2565) แนวทางการบริหารต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม จังหวัดสมุทรสาคร.”การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ” มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา