นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

https://drive.google.com/file/d/1saca1RRlsz0FDHkloHkViA_D7VjCZtx0/view?usp=drive_link