นิพพานปรมัตถ์กับการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายสมุทยวารและนิโรธวาร พัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคม.