นักการศึกษาปฐมวัยกับสามเหลี่ยมสมดุลของ สสส.

นักการศึกษาปฐมวัยเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ทั้งเรื่องพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีอีกสิ่งที่สำคัญ คือ ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นักการศึกษาปฐมวัยได้รู้จักกับสามเหลี่ยมสมดุลของ สสส. อ่านต่อ