นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย

ในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ครูผู้วิจัยจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ถ้าครูผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ก็จะช่วยให้ครูแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อ่านต่อที่นี่