นภัสพร นิยะวานนท์. (2562). “การเป็นผู้ประกอบการ” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. (ออนไลน์): http://management.bsru.ac.th/895/

“การเป็นผู้ประกอบการ” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Entrepreneurship in 21st Century Skill

ยุคโลกาภิวัตน์ที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ตลาดแรงงานปัจจุบันกำลังกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและคาดเดาได้ยากขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่ถูกกำหนดโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 และอุตสาหกรรมยุค 5.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ (Özdemir and Hekim, 2018) ทำให้แรงงานสมัยใหม่ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความยืดหยุ่น และสร้างโอกาสด้วยตัวของพวกเขาเองทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับโลก โดยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลบางประเภทเท่านั้น (Wanberg and Banas, 2000) ซึ่งผู้ประกอบการคือบุคคลที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง วางแผนการป้องกัน สร้างจุดแข็งจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงการลดความเสี่ยง เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและเสริมสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง และเป็นบุคคลที่สามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ให้เป็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีแนวโน้มที่จะตอบสนองเชิงบวกต่อความต้องการของสังคมหลังสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21  (van den Heuvel et al., 2013)

อ่านบทความฉบับเต็ม