นกยูง : ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไตในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

https://link.bsru.ac.th/lld