กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนของนักศึกษาครูตามแนวคิด MT+PLC

https://www.dpu.ac.th/conference/upload/content/files/conference-Vol-15280520.pdf