ท้องถิ่นในอนาคต

ท้องถิ่นของไทยควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน ในการเสนอความคิดและร่วมปฏิบัติเพื่การขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่   ในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ ย่อมต้องรู้ถึงปัญหาอุปสรรคดีกว่า เพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นกับคำที่ว่า “ท้องถิ่นเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”ในอนาคตต่อไป

อ่านต่อ……….