ทำความเข้าใจกับประเภทของตัวละคร และ Character Profile

ทำความเข้าใจกับประเภทของตัวละคร และ Character Profile

ในชีวิตจริง มนุษย์ก็มีบทบาททางสังคมแตกต่างกันเช่นเดียวกับตัวละครในนวนิยาย เรื่องสั้น ละคร ภาพยนตร์การ์ตูน หรือเกม ตัวละครมีบทบาทและความสำคัญไม่เท่ากัน ซึ่งบางตัวละครทำหน้าที่ดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นไปจนจบ ในขณะที่หลายๆ ตัวก็มีบทบาทเพียงแค่ตัวประดับฉากมีพฤติกรรมคงที่ หรืออาจมีบุคลิกลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆ ของเรื่องราวนั้นๆ

บทบาทของตัวละครในเรื่องจึงถูกเรียกชื่อว่า…“พระเอก” “นางเอก” “ตัวโกง” หรือ “ตัวอิจฉา”

ในหนึ่งเรื่อง ผู้แต่งนิยาย เรื่องสั้น ละคร ภาพยนตร์การ์ตูน หรือเกม จึงแบ่งบทบาทของตัวละครออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ…

  • ตัวละครหลัก หรือตัวละครเอก (Major or Main character)
  • ตัวละครรอง หรือตัวละครประกอบ (Minor or Subordinate character)

อ่านบทความเพิ่มเติม…