“ทองเเดง” : สื่อในการขัดเกลาเเละปลูกฝังความดีงามของมนุษย์

     บทความนี้มุ่งศึกษาคุณค่าในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองเเดง” โดยพินิจจาก “สาร” สำคัญ เเละ “กลวิธี” การประกอบสร้างในพระราชนิพนธ์ ซึ่งพบว่าพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ให้คุณค่าด้านการขัดเกลาเเละปลูกฝังความดีงามในตัวมนุษย์ คุณค่าดังกล่าวนี้สื่อสารผ่านจริยปฏิบัติอันเลิศยิ่งของ “ทองเเดง” ซึ่งถือเป็นสารสำคัญของเรื่อง อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพกับโครงสร้างของเรื่อง กอปร กับกลวิธีการใช้มุมมองเเละภาษาที่ทำให้ “ทองเเดง” มีพฤติกรรม เเละความรู้สึกนึกคิด ดุจเดียวกับมนุษย์ ลักษณะดังกล่าวจึงช่วยเน้นย้ำสารสำคัญให้โดดเด่นเข้มข้นขึ้น