ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์กับเด็กปฐมวัย

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์ และจากผลงานของเขาในปี 1961 เขาได้คิดถึงมนุษย์ในแง่ของการดำรงอยู่ (Existentialism) โดยตั้งคำถามว่า “อะไรคือสิ่งที่อยู่ภายในตัวของฉัน? (What is in it for me? )”อ่านต่อ