ทฤษฎีของวอนไวมาร์นในการตกตะกอน

ขนาดของตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตกตะกอนเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์ ถ้าตะกอนมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ง่ายต่อการกรอง ล้างทำความสะอาด และลดการตกตะกอนร่วมได้ ซึ่งในกระบวนการตกตะกอนนั้นมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อขนาดของตะกอน ได้แก่ การละลายของตะกอน อุณหภูมิขณะทำการตกตะกอน ความเข้มข้นของสารตั้งต้น และอัตราเร็วในการทำปฏิกิริยาของสารตั้งต้น ปัจจัยเหล่านี้ได้มีการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ วอนไวมาร์น (Von Weimarn) อธิบายโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของตะกอนกับค่าการอิ่มตัวยิ่งยวดสัมพัทธ์ (relative supersaturation) <<<Click>>>