ทรัพยากรน้ำ

สถานการณ์ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และใช้ในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้ประชากรประมาณ 1,100 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ ในขณะที่ 2,700 ล้านคน ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง (World Wildlife Fund, 2015 : ออนไลน์)

อ่านต่อ