การออกแบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช ้ บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การวิจัยรูปแบบวิจัยและพัฒนาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบตัวแบบ
สารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษาการยอมรับ
ตัวแบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) พัฒนา
ต้นแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4)
ประเมินประสิทธิภาพต้นแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต้นแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ งผู้บริหาร 3 ระดับ ไดแ้ก่
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวจิยั ไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์ ตัวแบบสารสนเทศ แบบประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศ
แบบประเมินสิทธิภาพต้นแบบระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต้นแบบระบบ สถิติ
ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา่
1. สารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับ
การวิเคราะห์และออกแบบตามแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพหรือคิวไอทีร่วมกบั
ระเบียบวิธีคุณภาพเดมมิ่ง และการจ าแนกสารสนเทศส าหรับผู้บริหารตามหลักการของ
ลอดอนและลอดอน มีจ านวน 51 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ตัวแบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ระดับสูง จ านวน 13 ฉบับ 2) ตัวแบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 13 ฉบับ และ
3) ตัวแบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จ านวน 25 ฉบับ
2. ผูบ้ ริหารท้งั 3 ระดับยอมรับตัวแบบสารสนเทศทุกฉบับ ตามประเด็นการยอมรับ
สารสนเทศคุณภาพที่ดี 5 ดา้น ไดแ้ก่1) ด้านความถูกต้อง 2) ดา้นความเขา้ใจง่าย 3) ด้านตรงตาม
บทบาทและหน้าที่ 4) ด้านประโยชน์การน าไปใช้ และ5) ด้านความสวยงาม
3. ตน้ แบบระบบสารสนเทศพฒั นาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา JSP (Java Server
Pages) และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มี 5 โมดูล ประกอบด้วย 1) รายงานข้อมูลสนับสนุน
การติดตามภาวะการมีงานท า 2) รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 3) รายงานความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานหลกั สูตร 4) รายงานขอ้ มูลศิษยเ์ก่า และ 5) รายงานสนบั สนุนงานประกนั
คุณภาพ
4. ประสิทธิภาพของต้นแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัราชภฏั อยใู่ นระดบั มากที่สุด
5. ผู้ทดลองใช้ต้นแบบระบบสารสนเทศบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภฏั มีความพึงพอใจอยใู่ นระดบั มาก