“ต่างวัฒนธรรม ต่างวิถี แห่งความดี กับการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน” โดย ผศ.ดร.อาแว มะแส : คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมสนทนากับ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความร่วมเสวนา “ต่างวัฒนธรรม ต่างวิถี แห่งความดี กับการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน” โดย ผศ.ดร.อาแว มะแส : คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมสนทนากับ อ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/449