ตะกอนในการวิเคราะห์

วิธีการวิเคราะห์โดยการตกตะกอนนี้ถือว่าเป็นวิธีที่มีความจำเพาะเนื่องจาก analyte ในสารตัวอย่างไม่ทุกชนิดที่สามารถเกิดตะกอนของแข็งที่เสถียรตัวและบริสุทธิ์ได้ นอกจากนี้องค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ analyte (matrix) ต้องไม่รบกวนหรือเกิดการตกตะกอนร่วมในระหว่างขั้นตอนการเกิดตะกอน แสดงว่าสารตกตะกอน (precipitating หรือ precipitant) ที่เติมลงไปเพื่อ ทำปฏิกิริยาต้องเกิดปฏิกิริยาได้ดีและจำเพาะกับ analyte ในสารตัวอย่างซึ่งทำให้ได้ตะกอนของแข็งบริสุทธิ์ และมีองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอน สามารถคำนวณหาปริมาณ analyte ได้ตามสัดส่วนอย่างถูกต้อง ซึ่งสมบัติของตะกอนของแข็งที่ต้องการและให้ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ดีมีดังนี้ <<<Click>>>