ตรรกะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

ตรรกะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

ธีรวิทย์ อัศวศิลปกุล

บทคัดย่อ
                 การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติในปัจจุบันมีอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลและควบคุมสั่งการระบบให้สามารถจัดการส่วนต่าง ๆ ในระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบได้อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งพื้นฐานในการออกแบบการทำงานของอุปกรณ์หรือวงจรดังกล่าวเริ่มมาจากการออกแบบวงจรตรรกะดิจิทัล (Digital Logic Design) โดยมีจุดมุ่งหมายของการออกแบบคือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นของการทำงานของระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของระบบตามที่ต้องการ ทำให้เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงานของระบบ ด้วยสาเหตุนี้การออกแบบวงจรตรรกะดิจิทัลจึงสามารถนำมาใช้ในการออกแบบหรือวางแผนการทำงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้ เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือการทำงานแบบซ้ำซ้อนออกไป โดยที่ผลลัพธ์ของงานยังคงเป็นไปตามเป้าประสงค์

บทความฉบับเต็ม คลิกที่นี่