ดอกเบี้ยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

ในการดำรงชีวิตปัจจุบันของคนเรา เงินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การเก็บออมเงินเพื่อใช้อนาคต ซึ่งในการเก็บออมเงินนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปลงทุนหรือให้ผู้อื่นยืมเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่าผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ย่อมต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการให้กู้ดังกล่าว โดยผลตอบแทนดังกล่าวนี้  เราเรียกว่า “ดอกเบี้ย” และในทางกลับกันหากเรายืมเงินคนอื่นไปลงทุน เราก็จะต้องให้ผลตอบแทนกับผู้ที่ให้เรากู้ยืมเช่นกัน โดยดอกเบี้ยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ดอกเบี้ยเชิงเดียวหรือดอกเบี้ยไม่ทบต้น (Simple Interest) หมายถึง ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นเริ่มแรก ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยดังกล่าวจะคงที่เท่าๆกันทุกๆปี

2. ดอกเบี้ยทบต้น(Compound Interest) หมายถึง ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นเริ่มแรกแล้วนำไปรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้า ซึ่งหากมีการนำเอาดอกเบี้ยที่ได้ในครั้งก่อนๆไปลงทุนต่อ ซึ่งก็จะส่งผลให้ดอกเบี้ยที่คำนวณได้เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ตามจำนวนเงินต้นที่เพิ่มขึ้น

https://medium.com/@ditsayaluck.ad/ดอกเบี้ยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน-331a342b1f70