ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน). หน้า 63-74.

https://link.bsru.ac.th/ltt