ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, พนัส จันทร์ศรีทอง และ สุภาพร ศรีหามี. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10(2), 164-175.

https://link.bsru.ac.th/lu6

บทคัดย่อ

การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ และเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างคือ1) ผู้ใช้บัณฑิต และ 2) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จำนวนกลุ่มละ 259คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือเป็นแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินฉบับของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ.982และฉบับของบัณฑิต เท่ากับ .987 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มอิสระต่อกัน

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1)ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ในภาพรวมอย่ใูนระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์อย่ใูนระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แ้ก่ ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลำดับ 2) บัณฑิตประเมินคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ในภาพรวมอย่ใูนระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าคุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์อย่ใูนระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 3)คุณลักษณะบัณฑิต คณะครุศาสตร์ตามผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตกับบัณฑิตในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ :คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ