“ซะกาตกับการแก้ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21” ศักดา เซะวิเศษ

ซะกาตกับการแก้ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21 โดยศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/42d