ชุมชนมุสลิมลำสาลี….การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลง โดย ดร.สมาน อิสมาแอล และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา “ชุมชนมุสลิมลำสาลี….การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.สมาน อิสมาแอล คอเต็บมัสยิดยามีอุลมุตตากีน ลำสาลี และ อ.ศักดา เซะวิเศษ https://link.bsru.ac.th/44v