ชุมชนมุสลิมบ้านป่า อดีต อัตลักษณ์และการดำรงอยู่ โดย อ.อาลี เสือสมิง และอ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา ชุมชนมุสลิมบ้านป่า อดีต อัตลักษณ์และการดำรงอยู่ โดย อ.อาลี เสือสมิง และอ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/44r