ชุมชนมัสยิดดารุสสลาม(คลอง 8 ล่าง) อดีต ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลง อิมาม ดร.ไพศาลเต็งหิรัญ อิมามมัสยิดดารุสสลาม คลอง8 และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายสนทนา “ชุมชนมัสยิดดารุสสลาม(คลอง 8 ล่าง) อดีต ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลง” โดย อิมาม ดร.ไพศาลเต็งหิรัญ อิมามมัสยิดดารุสสลาม คลอง8 และ อ.ศักดา เซะวิเศษ  https://link.bsru.ac.th/451