ชุมชนนูรุสสลามแผ่นดินทอง อดีตและความเปลี่ยนแปลง อ.สมยศ หวังอับดุลเลาะ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา “ชุมชนนูรุสสลามแผ่นดินทอง อดีตและความเปลี่ยนแปลง” โดย อ.สมยศ หวังอับดุลเลาะ และ อ.ศักดา เซะวิเศษ  https://link.bsru.ac.th/450