ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, นฤมล สุ่นสวัสดิ์, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ และรัตนา บุญอ่วม. (2562). รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. 13(2), น.125-137.

http://www.thonburi-u.ac.th/Journal/Document/13-2/Journal13_2_12.pdf