ชนิดของรถบรรทุกชนิดต่าง ๆ (VDO ประกอบการสอน)

 

https://youtu.be/ggVaQb6fAR0

เอกสารประกอบการสอน  การจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งสินค้า 

ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ BSRU  (อย่างไม่เป็นทางการค้า)

เพื่อความเข้าใจการเลือกชนิดรถบรรทุกในการขนส่ง

รถร่วมบรรทุก

และวิธีการเลือกจ้างรถขนส่ง 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก google picture