ฉลากอาหารกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ฉลากอาหารกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ็ญวดี โรจน์เรืองนนท์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             ฉลากอาหารมีความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากฉลากอาหารเป็นด่านแรกที่ทำให้
ผู้บริโภคทราบว่าสินค้ามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ แต่การเลือกซื้อ
อาหารของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกของอาหาร ยี่ห้อ สีสัน ภาชนะที่บรรจุ หรือ
ดาราพรีเซ็นเตอร์ที่ตนเองชื่นชอบ[1] ซึ่งอาจทำให้ได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพขาดมาตรฐาน เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค และถึงแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า ต้องจัดทำ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญไว้บน ฉลากอาหาร แต่หากผู้บริโภคไม่เห็นความสำคัญและไม่ใส่ใจในการ
อ่านฉลากอาหารก่อนการเลือกซื้อสินค้า ก็อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้านั้น ๆ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริโภคที่ควรตระหนักถึงความสำคัญในการอ่านฉลาก ก่อนการเลือกซื้อสินค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ดูแลตนเองไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการและผู้ขาย

 อ่านต่อ