จุดยืนของอิสลามต่อผู้เห็นต่าง โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

บทความบรรยายและสนทนา  จุดยืนของอิสลาม…ต่อผู้เห็นต่าง   โดย  ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข และ อ.ศักดา เซะวิเศษ

https://link.bsru.ac.th/44t