จากฟ้อนเจิงสู่ฟ้อนผาง : อัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อ ครูมานพ ยาระณะ

     บทความนี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพยาระณะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 ผู้มีความรู้ความสามา รถในการฟ้อนแบบล้านนา โดยเฉพาะฟ้อนเจิง และฟ้อนผาง ท่านมีแนวคิดในการประดิษฐ์การฟ้อนจากศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกับความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วนำมาประยุกต์กับลีลาการฟ้อนในแบบฉบับของตนเอง ทั้งยังเป็นศิลปินต้นแบบด้านการฟ้อนล้านนาในปัจจุบัน ทำให้ผลงานของท่านได้รับการสืบทอดอนุรักษ์ต่อยอดแนวความคิด และได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูด้านการฟ้อนล้านนา