จัดทำตำราและหนังสืออย่างไรให้”โดนใจ”ผู้ประเมิน

การดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นับว่าเป็นเป้าหมายของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทุกท่าน ด้วยตำแหน่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ความเป็นปัจจุบันทางวิชาการ และที่สำคัญยิ่งคือ นับเป็น “เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่”คู่ควรกับการเป็นคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดยตรงในการสร้างองค์ความรู้และขยายวงความรู้ไปสู่การพัฒนาในวงวิชาการอย่างสมภาคภูมิ อ่านเพิ่มเติม

จาก scholar