งานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “นกขมิ้น” สําหรับวงฟลูตควินเต็ด

เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงไทยเดิมที่มีประวัติยาวนาน ของเดิมเป็นเพลงสองชั้น ในสมัยอยุธยา ต่อมาได้พัฒนาเป็นเพลงสามท่อนปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องและมีการนํามาขยายเป็นเพลงสามชั้น จากนั้นครูมนตรีตราโมท ได้รวบรวมเพลงให้เป็นเถาและประพันธ์บทร้องขึ้น นกขมิ้นเป็นเพลงที่สามารถรับใช้สังคม เช่น บรรเลงสําหรับพิธีกรรม บรรเลงสําหรับการแสดง และบรรเลงสําหรับขับกล่อม ผู้ประพันธ์ได้นําแนวทํานองหลักจากเพลงไทยเดิมมาบางส่วนแล้วได้เรียบเรียงโดยมีแนวคิดการใช้พื้นผิวแบบเฮอเทอโรโฟนีและการประสานเสียงแบบดนตรีไทยผสมเสียงประสานแบบดนตรีตะวันตก มีการนําลักษณะธรรมชาติของเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงโดยแทนเสียงที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคของเครื่องดนตรีและกระสวนจังหวะ ใช้การประสานเสียงแบบโครมาติกในบางช่วง สังคีตลักษณ์ของบทเพลงเป็นลักษณะตอนที่ซ่อนอยู่ในสังคีตลักษณ์แบบสามตอน ความยาวบทเพลงประมาณ 6 นาที

http://www.farcar.ssru.ac.th/