คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อพลวัตในสังคมไทย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (พ.ศ. 2351 — พ.ศ. 2425) ถือเป็นบุคคลสำคัญของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นขุนนางที่มีบทบาทสำคัญ นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จนถึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ) ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติมีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทยเป็นอเนกประการ เป็นรัฐบุรุษที่มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านต่อ