คุณลักษณะและองค์ประกอบผู้นำในการบริหารสถานศึกษา: การบริหารตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ Leader Character and Component in Academy Administration: According to Strategic Bio-Economy, Circular-Economy, and Green-Economy of Rajabhat University

วรุณรัตน์  คนซื่อ. (กันยายน-ตุลาคม 2566). คุณลักษณะและองค์ประกอบผู้นำในการบริหารสถานศึกษา: การบริหารตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11(6). 119- 133.