คุณลักษณะผู้นำแบบความไว้วางใจที่ส่งผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/260836