คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศในเขตกรุงเทพมหานคร

ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว, เนตร โพธิ์เขียว, และอภิญญา หนูมี. (2560, มกราคม-มิถุนายน).  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศตามความคิดเห็นของสถาบันบริการสารสนเทศในเขตกรุงเทพมหานครวารสารสารสนเทศ.  16(1), 199-214.