คุณภาพของดิน : ดินเปรี้ยว ดินเค็ม

คุณภาพของดินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สัตว์ และมนุษย์ การมีดินที่มีคุณภาพดี จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยบทความนี้มุ่งเน้นไปที่ ดินเปรี้ยว และดินเค็ม สองปัญหาหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพดิน

อ่านต่อได้ที่… คุณภาพของดิน : ดินเปรี้ยว ดินเค็ม