“คุณธรรมในอิสลาม” ศักดา เซะวิเศษ

บทความคุณธรรมในอิสลาม  บรรยาย โดย ศักดา เซะวิเศษ 

https://link.bsru.ac.th/43l