ความเชื่อและการประกอบสร้างภาพลักษณ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Beliefs and Image Construction of Somdej Chaophraya Borom Maha Sri Surywongse (Chuang Bunnak) from Personnel in Bansomdejchaophraya Rajabhat University

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อต่อการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยการสัมภาษณ์บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ที่ร่วมพิธีกรรมบวงสรวงและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันคล้ายวันพิราลัย ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อที่บุคลากรมีต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มี2 ความเชื่อ ได้แก่ 1) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเคารพนับถือ และ 2) เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ยามมีเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจก็ขอให้ท่านช่วยเหลือหรือบนบาน ส่วนการประกอบสร้างภาพลักษณ์มี 3 ภาพลักษณ์ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา 2) ภาพลักษณ์เปรียบเสมือนบิดาที่ชาวบ้านสมเด็จให้ความเคารพนับถือ และ3) ภาพลักษณ์เป็นบุคคลสำคัญ ที่น่ายกย่องด้วยคุณูปการ คุณงามความดีของท่าน
ทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายกย่องและเชิดชูท่านในฐานะบุคคลสำคัญ