“ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค” ในพิธีกรรมโนราโรงครู

“ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค” ในพิธีกรรมโนราโรงครู

ความเชื่อเรื่องการรักษาอาการป่วยไข้ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่อง ครูหมอโนรา ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่าครูหมอโนราและพิธีกรรมในโนราโรงครูสามารถรักษาอาการป่วยไข้บางอย่างได้ ซึ่งอาการป่วยไข้นั้นมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ อาการป่วยไข้อันเกิดจากความผิดปกติร่างกาย และโรคภัยต่าง ๆ การรักษาเบื้องต้นก็คือ การบนบานขอความช่วยเหลือ จากครูหมอโนราที่ตนเคารพนับถือให้หายป่วยจากโรคนั้น ๆ แล้วจะแก้บนเมื่อหายเป็นปกติ อาการป่วยไข้บางอย่าง เซ่น การเสียสติ ถูกคุณไสย ถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงร่าง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ผีเข้า” ญาติพี่น้องต้องพาไปรักษากับครูหมอโนรา โดยผ่านศิลปินโนรา หรือคนทรง ครูหมอโนรา การรักษาอาการผู้ป่วยจะใช้ทั้งการบน การรดน้ำมนตร์ การต้มยา การปัดเป่า ด้วยเวทมนตร์คาถา บางครั้งคนทรงครูหมอโนราอาจจะเดินทางไปช่วยเหลือรักษาถึงที่บ้านของผู้ป่วย เพราะอาการป่วยบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับครูหมอโนราที่จะต้องใช้การบน การตั้งหิ้งบูชา หรือการรำโนราถวายหน้าหิ้งบูชาครูหมอโนราในบางครั้ง อาการป่วยไข้อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจาก การกระทำหรือการลงโทษของครูหมอโนรา อันเนื่องมาจากความต้องการของครูหมอโนรา ที่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือลูกหลานตายายโนรา เป็นผู้สืบทอดการรำโนรา เป็นคนทรง ครูหมอโนรา หรือเกิดจากความเฉยเมยของลูกหลานตายายโนราที่ไม่เคารพนับถือ ไม่บวงสรวง เซ่นไหว้ครูหมอโนรา ดังกล่าวมาแล้วในความเชื่อเรื่องการแก้บน โดยเฉพาะผู้มีเชื้อสายโนรา หรือเป็นลูกหลานตายายโนรา มักจะต้องประสบและเกิดอาการป่วยไข้ต่าง ๆ เช่น ปวดท้อง เจ็บหน้าอก ปวดบวม ผอมแห้งแรงน้อย ที่เรียกว่า “ตายายย่าง” ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่า อาการป่วยไข้อันมีสาเหตุจากการกระทำของครูหมอโนรา จะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการของโนราเท่านั้นจึงจะหาย และผู้ป่วยเมื่อหายแล้วก็จะต้องทำตามความต้องการของครูหมอโนรา ไม่ว่าจะเป็นการแก้บน การตั้งหิ้งบูชา การจัดโนราโรงครูถวาย ยอมรับเป็นโนราหรือคนทรงครูหมอโนรา อาการป่วยไข้อันเกิดจากการกระทำของครูหมอโนราจะต้องให้โนรา คนทรงครูหมอโนราเท่านั้น เป็นผู้บนบานหรือเซ่นไหว้ และต้องมีการรำโนราโรงครูถวาย จึงจะได้รับการยินยอมจากครูหมอโนรา ตัวอย่างกรณีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระรูปเจ้าแม่อยู่หัวแห่งวัดท่าคุระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อันเกี่ยวเนื่องกับตำนานโนรา และตำนานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโนรา ของชาวบ้านท่าคุระและตำบลใกล้เคียง ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่าเจ้าแม่อยู่หัวเป็นครูหมอโนราองค์หนึ่งสามารถบนบานขอความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับครูหมอโนรา สามารถรักษาอาการป่วยไข้ สามารถคุ้มครองรักษาทรัพย์สินของชาวบ้าน ป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ พิทยา บุษรารัตน์ (2553, หน้า 224–234)

อ่านต่อ…