ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่ศึกษาด้วยวิธีชีวสารสนเทศ

เพอร์ออกซิเดส (Peroxidase) เป็นเอนไซม์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นเอนไซม์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันต่างๆ และยังพบว่าในกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตนั้น เอนไซม์เพอร์ออกซิเดสยังมีบทบาทสำคัญในหลายๆ ด้าน และยังคงเป็นเอนไซม์ที่พบได้มากตั้งแต่จุลินทรีย์สำหรับสัตว์ จะมีหน้าที่การทำงานและบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละสิ่งมีชีวิต โดยส่วนใหญ่จะกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาการออกซิเดชัน (Oxidation) โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่ง peroxidase จะเป็นเอนไซม์กลุ่มใหญ่ที่สามารถพบได้ทั้งในสัตว์ และในพืช โดยสามารถจำแนก Peroxidase enzymes ในพืช ตามที่มาและหน้าที่ของเอนไซม์ ได้ 3 ประเภท (Class) (Class I, II และ Class III) (Chauhan et al.,2020)ปัจจุบันมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ peroxidase enzyme ในพืชทั้ง 3 class จากลำดับของกรดอะมิโน peroxidase enzyme และคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของ peroxidase enzyme โดยใช้การวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือชีวสารสนเทศ (Bioinformatic) และมีการสร้างความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต (Phylogenetic tree) ของ peroxidase enzyme พบว่า peroxidase enzyme Class III (EC:1.11.1.7) เป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่มีความเสถียรมากที่สุด และในทางตรงกันข้าม peroxidase enzyme Class I จะมีความเสถียรน้อยที่สุด โดย peroxidase enzyme ในพืชจะมีลักษณะภายนอกเซลล์ที่แตกต่างกันออกไป (Chauhan et al.,2020)

ความหลากหลายของรหัสพันธุกรรมในเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสที่ศึกษาด้วยวิธีชีวสารสนเทศ