ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain)

https://drive.google.com/file/d/1cIEpYP5svjgOprJ71jc2j2-qYtP5Kqfo/view?usp=sharing

 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของโซ่อุปสงค์ (Demand Chain)และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการโซ่คุณค่า (Value Chain)

ธีร์วรา บวชชัยภูมิ เอกสารนี้ลงตีพิมพ์ ในวารสาร Logistics Network Magazine  ของ บริษัทขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส์  มาแชร์เพื่อให้ได้อ่านกัน