ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม

 

อาภา วรรณฉวี ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร เดชา พนาวรกุล ถาวัลย์ สายสิทธิ์ ณัฐมน ตั้งพานทอง

กมลวรรณ ทองฤทธิ์ และวัศยา หวังพลายเจริญสุข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภค 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ จำนวน 282 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภค ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.99) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ปัจจัยด้านสถานที่จัดจำหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยสุด คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ตามลำดับ 2) ระดับการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.54) และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ เรียงลำดับความสัมพันธ์มากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (r = .544**,sig=.000) รองลงมาคือ ด้านสถานที่จัดจำหน่าย (r = .491**,sig=.000) ด้านการส่งเสริมการตลาด (r = .348**,sig=.000) และด้านราคา (r = .345**, sig=.000) ตามลำดับ นอกจากนี้ผลการศึกษายังบอกอีกว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด,  การตัดสินใจซื้อ, วิสาหกิจชุมชน