ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ในสมัยอยุธยา ค.ศ. 1512-1767 = The relations between Thailand and the Philippines in the Ayutthaya period : 1512-1767.