ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ผู้เขียน   กนกทิพย์ ทองประหยัด ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา, วืเชียร อินทรสมพันธ์

วันที่เผยแพร่
2022/10/27

การประชุม
หนังสือประมวลบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยังยืน ่ .– พิมพ์ครั้งที่ 17.–กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ศรีปทุม, 2565.
เล่มที่  1  ฉบับที่  1  หน้า  2233-2242