ความสัมพันธ์ของพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความสัมพันธ์ของพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทความฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมพัฒนาการของอุตสาหกรรม และรูปแบบการดำเนินงานของอุตสาหกรรมในยุคต่าง ๆ คือ อุตสาหกรรม 1.0 อุตสาหกรรม 2.0 อุตสาหกรรม 3.0 และอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนเทคโนโลยีที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การสื่อสารแบบเรียลไทม์, บิ๊กดาต้า, ความร่วมมือระหว่างคนกับเครื่องจักร, การสำรวจระยะไกล, การตรวจสอบและควบคุม, อุปกรณ์อัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างกันความเกี่ยวข้องกันของการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ เช่น คุณภาพโดยรวม ผลผลิต และการลดต้นทุน ธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนงานเกิดสุขภาพดีในการทำงาน